Skip to main content

Kind aanmelden

Kinderen verkleed in het bos

Bij het toekennen van de tegemoetkoming in de kosten voor een week ponykamp wordt er gekeken naar de pedagogisch en/of medische gronden van de aanvraag en/of naar de acute problemen in de omgeving van kind. Daarnaast wordt ook gekeken naar de eigen financiële draagkracht van ouders/verzorgers van het kind.

Het wel of niet toelaten van een kind ligt volledig bij de leiding van het kamp. Deze kent de mogelijkheden die er zijn het best en draagt ook de volle verantwoordelijkheid over de kampen en kinderen.

Daarnaast is er recent (2021) een adviesraad opgericht die de aanvragen zal beoordelen en bij vragen contact opneemt met de aanvrager om een volledig beeld te krijgen van de aanvraag. De adviesraad rapporteert dit advies aan het bestuur van de stichting. Het bestuur beslist vervolgens of het kind de tegemoetkoming kan krijgen, rekening houdend met het beschikbare geld vanuit de stichting. Het bestuur koppelt dit terug aan de ouders/verzorgers en bespreekt de vervolgstappen.

De adviesraad bestaat momenteel uit twee leden, werkzaam in de gezondheidszorg/welzijnswerk maar staan op afstand van het kamp. Dit om de objectiviteit van de aanvragen te waarborgen.

Het is goed om te melden dat de directie van La Marotte vanuit maatschappelijke betrokkenheid heeft aangegeven zelf ook een financiële bijdrage te willen blijven leveren. Als de stichting heeft aangegeven dat kinderen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming zal een derde van het inschrijfgeld kwijtgescholden worden. De stichting zal dan het resterende bedrag (minus de bijdrage die de ouders/ verzorgers zelf kunnen geven) aanvullen.

Kind aanmelden voor steun